over

__________________________________________________________________
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG_2954small.jpg

Karin Stroo maakt om het leven te begrijpen. Om het leven te begrijpen en daarover in gesprek te gaan. Ze onderzocht in haar video-films beweging en licht en ritme en de gevoelsmatige betekenis daarvan. Zieleroerselen in haar tekeningen.

De recente beelden (2020) lijken uit de aarde opgetrokken. Ze zijn gemaakt van corona-kranten in de lockdown (Krantenkoppen) omdat hout uit het bos niet beschikbaar was. Titel: For All We Know.

In de tweede lockdown (2021) een serie beelden met de titel FOR ALL WE (DON’T) KNOW. Het niet weten.

Het werk is een reflectie op de samenleving.

Zaken die fascineren worden uitgeplozen en teruggebracht tot dat waar het – als resultaat van het onderzoek – om gaat; wezenlijk beeld of woord. Soms is het dun: met weinig middelen. Grenzen en de kwetsbaarheid daarvan (ook van het medium zelf) worden opgezocht. Eenvoud. Humor. Lyrisch wel eens. 

Soms is het rauw en direct.

De projecten en tentoonstellingsconcepten bevragen de mens in zijn bestaan, emoties en wat daarachter zit of wat dat brengt. Titels van projecten: ‘geduvel in de liefde’, ‘be quiet’, ‘the great women master piece’, ‘mannelijk naakt en andere kwetsbaarheden’, ‘back’, ‘care for me’, ‘for all we know’ en nu: for all we (don’t) know.

Het raakt aan maatschappelijke kwesties.

Tekeningen, video-films, tekst en poëzie (ze maakt ruimtelijke installaties) en recent: beelden.

waar te zien

Werk was onder meer te zien in het Nederlands Fotomuseum, Artstore Kunstambassade Rotterdam, De Aanschouw, De Wereld van de Witte de With, CBK Zeeland, Filmfestival by the Sea, Ro theater Rotterdam, Kunstweekend Charlois, Galerie Frank Taal, Route du Nord, Wolfart Project space, Dordrechts Museum, Poetry International en GRAW.

Geïnteresseerden zijn op afspraak welkom in haar atelier. Karin woont en werkt in Rotterdam.

opdrachten

Ze werkt graag in opdracht voor particulieren, bedrijven of instellingen.

Karin staat als beeldend kunstenaar geregistreerd bij het CBK www.cbkrotterdam.nl en huurt haar atelier van SKAR www.skar-ateliers.nl.

achtergrond

Opgeleid als beeldend kunstenaar (Willem de Kooning Academie) en voegt wat ze verder kan samen in haar werkzaamheden. Zie hierna onder de kop stroomen.nl.

___________________________________________________

english

about

Karin Stroo creates to understand life. In her video films she explored movement and light and rhythm and the emotional meaning thereof. Soul emotions in her drawings.

The recent statues (2020) seem to have been lifted from the earth. They are made from corona newspapers in the lockdown (newspaper headlines) because wood from the forest was not available. Title: For All We Know.

During the second lockdown, she recreated a second series of this time 4 statues of newspapers titled For All We (don’t) know. The not-knowing.

The work is a reflection on society.

Matters that fascinate are explored and reduced to what matters – as a result of the research; essential image or word. Sometimes it is thin: with few resources. Borders and their vulnerability (also of the medium itself) are explored. Simplicity. Humour. Lyrical sometimes.

Sometimes it is raw and direct.

The projects and exhibition concepts question people in their existence, emotions and what is behind them or what that brings. Project titles: “dumb in love”, “be quiet”, “the great women master piece”, “male nude and other vulnerabilities”, “back”, “care for me” and “for all we know”.

It touches on social issues.

Drawings, video films, text and poetry (she makes spatial installations) and recently: statues.

where to be seen

Work has been shown in the Nederlands Fotomuseum, Artstore Kunstambassade Rotterdam, De Ziechouw, De Wereld van de Witte de With, CBK Zeeland, Filmfestival by the Sea, Ro theater Rotterdam, Kunstweekend Charlois, Galerie Frank Taal, Route du Nord, Wolfart Project space, Dordrechts Museum and GRAW.

Interested parties are welcome in her studio by appointment. Karin lives and works in Rotterdam.

assignments

She likes to do assignments for individuals, companies or institutions.

Karin is registered as visual artist at the CBK www.cbkrotterdam.nl and rents her studio from SKAR www.skar-ateliers.nl.

background

Trained as a visual artist (Willem de Kooning Academy) and combines what she can do in her work. See also below under the heading stroomen.nl.