stroomen.nl

__________________________________________________________________

creatief team

stroomen.nl werkt als een creatief team. Graag worden, met een open mind in de rol van adviseur en ontwerper, plannen met u samen gemaakt en ontwikkeld; creatieve oplossingen voor de groei of vernieuwing van uw organisatie in tijden van verandering. Of voor groei en ontwikkeling van een project of groei of ontwikkeling van één van uw medewerkers of een team. Maar misschien wilt u juist alleen maar sparren in uw eigen professionele positie. Dat kan ook.

Nieuwe zaken komen van de grond met nieuwe stippen op de horizon. Het structureren en zaken terugbrengen tot de kern is een van de belangrijke tools. Tegelijk wordt intuïtief gewerkt, met gevoel. Kunst neemt een centrale plek in. En de dialoog; het goed luisteren naar u en daar de tijd voor nemen. Ook stil durven zijn.

Graag is stroomen.nl betrokken – na het ontwikkelen van het plan – bij de praktische uitwerking in uw organisatie, al is dat geen must.

De onderneming stroomen.nl is opgericht in 2016 en in Rotterdam gevestigd.

opdrachten

Samenwerking kan in de vorm van een zelfstandige opdracht of op free-lance basis.

coaching

Met veel plezier wordt individueel gecoacht op het meer persoonlijke vlak.

Een op maat gesneden programma stellen we na de eerste intake in overleg samen. Ook hier werken we met kunst. De IMO-methodiek is de leidraad (Adriaan Bekman), vermengd met analyse-technieken uit de advocatuur en sjamanistische inzichten ontwikkeld door samenwerking met een Engelse Sjamaan.

afgelopen decennia

In de afgelopen decennia – vanaf 1993 (met enige onderbreking) tot 2016 – was Karin Stroo advocaat in het insolventie- ondernemings- en arbeidsrecht bij verschillende advocatenkantoren (deels part-time). Sinds 1999 werkt ze in de Kunstsector.

Ze heeft de afgelopen jaren naast de ontwikkeling van haar kunstbeeld en coaching gewerkt aan (kunst)projecten samen met anderen (soms als projectleider) en had zitting in verschillende stichtingsbesturen in de stad.

Was ondermeer bestuurslid van het creatieve vrouwennetwerk Vice Venus, richtte in 2013 de inmiddels succesvolle lokale publieke omroep OPEN Rotterdam op met een aantal mediaondernemers en in 2017 lukte het vanuit stroomen.nl het pontje VeerpontZuid – tussen Charlois en Katendrecht – varende te krijgen in samenwerking met en in opdracht van de Rotterdamse kunstenaar Kamiel Verschuren (voor het Burgerinitiatief VeerpontZuid).

Naast de coaching opdrachten is van 2016, tot de lockdown in maart 2020 – met een zakelijk partner uit Amsterdam – gewerkt aan het menselijker (prettiger) maken (in sfeer) van de zittingszalen van de Rechtbank. Het pilotproject startte bij de Rechtbank in het voorjaar van 2019. Door Covid-19 is het voorlopig opgeschort.

In het jaar 2020 begon – naast het maken van de Kranten-koppen; zie onder de kop portfolio – een aantal initiatieven op het gebied van de Nieuwe Economie (Steward-ownership). Ook startte een samenwerking met IMO Nederland. Daarover later meer.

opleiding

Karin Stroo is opgeleid als beeldend kunstenaar (Willem de Kooning Academie) als manager (Hoge Hotelschool Maastricht) en als jurist (Erasmus Universiteit Rotterdam) en per project wordt met anderen uit verschillende disciplines samengewerkt, waarmee een team kan worden gevormd.

In 2020 werd de opleiding ‘Inside the Change’ van Adriaan Bekman gevolgd (IMO Nederland).

___________________________________________________

english

creative team

stroomen.nl works as a creative team. With an open mind in the role of advisor and designer, we would like to make and develop plans together with you; creative solutions for the growth or renewal of your organization in times of change. Or for growth and development of a project or growth or development of one of your employees or a team. But maybe you just want to spar in your own professional position. That is also possible.

New business is taking off with new dots on the horizon. Structuring and bringing things back to the core is one of the important tools. At the same time, work is done intuitively, with feeling. Art occupies a central place. And the dialogue; listening carefully to you and taking the time to do so. Dare to be quiet too.

After developing the plan, stroomen.nl would like to be involved in the practical implementation in your organization, although this is not a must.

The company stroomen.nl was founded in 2016 and is located in Rotterdam.

assignments

Collaboration can take the form of an independent assignment or on a free-lance basis.

coaching

It is with great pleasure that individual coaching is given on a more personal level.

We put together a tailor-made program in consultation after the first intake. Here too we work with art. The IMO methodology is the guideline (Adriaan Bekman), mixed with analysis techniques from the legal profession and shamanic insights developed in collaboration with an English Shaman.

past decades

In the past decades – from 1993 (with some interruption) to 2016 – Karin Stroo was a lawyer in insolvency, corporate and employment law at various law firms (partly part-time). She has been working in the art sector since 1999.

In recent years, in addition to developing her art image and coaching, she has worked on (art) projects together with others (sometimes as project leader) and was a member of various foundation boards in the city.

Was a board member of the creative women’s network Vice Venus, founded the now successful local public broadcaster OPEN Rotterdam in 2013 with a number of media entrepreneurs and in 2017 it was possible to get the ferry VeerpontZuid – between Charlois and Katendrecht – sailing from stroomen.nl in collaboration with and commissioned by the Rotterdam artist Kamiel Verschuren (for the VeerpontZuid Citizens’ Initiative).

In addition to the coaching assignments, from 2016 until the lockdown in March 2020 – with a business partner from Amsterdam – we worked on making the court hearing rooms more humane (more pleasant) (in the atmosphere). The pilot project started at the Court in the spring of 2019. Covid-19 has put it on hold for the time being.

In the year 2020 started – in addition to making the Newspaper heads; see under the heading portfolio – a number of initiatives in the field of the New Economy (Steward ownership). She also started a collaboration with IMO Netherlands. More on that later.

education

Karin Stroo was trained as a visual artist (Willem de Kooning Academy) as a manager (High Hotel School Maastricht) and as a lawyer (Erasmus University Rotterdam). For each project we collaborate with others from different disciplines, with whom a team can be formed.

In 2020 Adriaan Bekman’s training ‘Inside the Change’ was followed (IMO Netherlands).