stroomen.nl

__________________________________________________________________

creatief team

stroomen.nl werkt als een creatief team. Graag wordt, met een open mind in de rol van adviseur en ontwerper (kunstenaar) een plan met u samen geschreven en ontwikkeld; het gaat om creatieve oplossingen.

Nieuwe zaken komen van de grond, en nieuwe stippen op de horizon. Structureren, zaken terugbrengen tot de kern, gericht op het doel van de onderneming of het project. En tegelijk wordt intuïtief gewerkt, met gevoel. Kunst neemt een centrale plek in. En de dialoog; het goed luisteren naar u en daar de tijd voor nemen. Ook stil durven zijn.

Graag is stroomen.nl betrokken – na het ontwikkelen en schrijven van het plan – bij de praktische uitwerking in uw organisatie, waaronder het leiden en uitvoeren (handen uit de mouwen) van het project.

De onderneming stroomen.nl is opgericht in 2016 en in Rotterdam gevestigd. 

opdrachten

Samenwerking kan als een incidentele opdracht of op langere free-lance basis. 

afgelopen decennia

In de afgelopen decennia – vanaf 1993 (met enige onderbreking) tot eind 2015 – was Karin werkzaam als advocaat in het insolventie- ondernemings- en arbeidsrecht bij verschillende Rotterdamse kantoren (deels part-time). Het eerste kantoor was Nauta Dutilh. Sinds 1999 is ze actief in de Kunstsector. 

Naast haar eigen kunstprojecten werkt ze samen met anderen aan (kunst)projecten (soms als projectleider) en had ze zitting in een aantal stichtingsbesturen in de stad Rotterdam.

Zo werkte ze onder meer voor het creatieve vrouwennetwerk Vice Venus (bestuur), richtte in 2013 de inmiddels volwassen gegroeide lokale publieke omroep OPEN Rotterdam op met een aantal mediaondernemers en in 2017 lukte het, het pontje Veerpont Zuid – tussen Charlois en Katendrecht – varende te krijgen vanuit stroomen.nl in samenwerking met en in opdracht van de Rotterdamse kunstenaar Kamiel Verschuren (voor het Burgerinitiatief VeerpontZuid). 

Tot de lockdown in maart 2020 was stroomen.nl met een zakelijk partner uit Amsterdam Nederlandse Rechtbanken menselijker (prettiger) aan het maken (in sfeer). De eerste pilot van het project ving in het voorjaar van 2019 aan met de aanpak van zittingszalen bij Rechtbank Zeeland West-Brabant. Door Covid-19 brak het project voortijdig af.

In het jaar 2020 startten – naast het maken van de Kranten-koppen; zie onder de kop portfolio – een aantal initiatieven op het gebied van de Nieuwe Economie (Steward-ownership) en een samenwerking met IMO Nederland. 

Vanaf november 2021, tot heden, gaat alle aandacht uit naar het project Creative City Boost. Een EU-project in opdracht van de Provincie Zeeland ter verlevendiging van de vijf Zeeuwse steden, Vlissingen, Middelburg, Goes, Terneuzen en Hulst. Zie https://www.zeeland.nl/creativecityboost

opleiding

Karin Stroo is opgeleid als beeldend kunstenaar (Willem de Kooning Academie) als manager (Hoge Hotelschool Maastricht) en als jurist (Erasmus Universiteit Rotterdam) en per project wordt met anderen uit verschillende disciplines samengewerkt, waarmee ze graag een team vormt.

In 2020 volgde zij de opleiding ‘Inside the Change’ van Adriaan Bekman (IMO Nederland).

___________________________________________________

english

creative team

stroomen.nl works as a creative team. We would like to write and develop a plan together with you, with an open mind in the role of advisor and designer (artist); it’s about creative solutions.

New things are getting off the ground, and new dots are on the horizon. Structuring, reducing matters to the core, focused on the goal of the company or project. And at the same time we work intuitively, with feeling. Art takes a central place. And the dialogue; listening carefully to you and taking the time to do so. Also dare to be quiet.

Stroomen.nl would like to be involved – after developing and writing the plan – in the practical implementation in your organization, including leading and implementing (rolling up your sleeves) the project.

The companystromen.nl was founded in 2016 and is located in Rotterdam.

assignments

Collaboration can be done as an incidental assignment or on a longer freelance basis.

past decades

In recent decades – from 1993 (with some interruption) until the end of 2015 – Karin worked as a lawyer in insolvency, corporate and employment law at various Rotterdam firms (partly part-time). The first office was Nauta Dutilh. She has been active in the art sector since 1999.

In addition to her own art projects, she works with others on (art) projects (sometimes as a project leader) and has served on a number of foundation boards in the city of Rotterdam.

For example, she worked for the creative women’s network Vice Venus (board), in 2013 she founded the now mature local public broadcaster OPEN Rotterdam with a number of media entrepreneurs and in 2017 she succeeded in sailing the ferry Veerpont Zuid – between Charlois and Katendrecht. received from streamen.nl in collaboration with and commissioned by the Rotterdam artist Kamiel Verschuren (for the Citizen Initiative VeerpontZuid).

Until the lockdown in March 2020,stromen.nl was working with a business partner from Amsterdam to make Dutch Courts more human (more pleasant) (in atmosphere). The first pilot of the project started in the spring of 2019 with the approach to courtrooms at the Zeeland West Brabant District Court. The project was canceled prematurely due to Covid-19.

In the year 2020 – in addition to creating the newspaper headlines; see under the heading portfolio – a number of initiatives in the field of the New Economy (Steward ownership) and a collaboration with IMO Netherlands.

From November 2021 until now, all attention will be focused on the Creative City Boost project. An EU project commissioned by the Province of Zeeland to revitalize the five Zeeland cities: Vlissingen, Middelburg, Goes, Terneuzen and Hulst. See https://www.zeeland.nl/creativecityboost

education

Karin Stroo was trained as a visual artist (Willem de Kooning Academy) as a manager (High Hotel School Maastricht) and as a lawyer (Erasmus University Rotterdam). For each project we collaborate with others from different disciplines, with whom a team can be formed.

In 2020 Adriaan Bekman’s training ‘Inside the Change’ was followed (IMO Netherlands).